ข้อมูลสรุป PowerPoint Web App

          ข้อมูลสรุป PowerPoint Web App                                                                                                                                                                                                                                         ในมุมมองการอ่าน คุณสามารถไปยังงานนำเสนอและอ่านบันทึกย่อได้

 ย้ายจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่ง หรือไปยังลักษณะพิเศษถัดไปบนภาพนิ่งเดียวกันได้ คลิก บันทึกย่อ เพื่อเปิดและปิดบานหน้าต่างบันทึกย่อ

 คลิก เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อดูงานนำเสนอแบบเต็มหน้าจอ ถ้าคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องฉายภาพ คุณสามารถใช้โหมดนี้แสดงงานนำเสนอภาพนิ่งได้

 คลิก แก้ไขในเบราว์เซอร์ เพื่อแก้ไขงานนำเสนอในเบราว์เซอร์ คลิก เปิดใน PowerPoint เพื่อทำงานในโปรแกรมประยุกต์ PowerPoint บนเดสก์ท็อป

 มุมมองการแก้ไขคือมุมมองที่คุณใช้ในการเพิ่มและเอาภาพนิ่งออก รวมถึงการแก้ไขเนื้อหาของภาพนิ่ง

 PowerPoint Web App มีลักษณะหน้าตาเหมือน PowerPoint

 • แท็บ หน้าแรก จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แท็บ หน้าแรก ในการเพิ่ม ลบ ทำซ้ำ และซ่อนภาพนิ่งได้ด้วย
 • ใช้แท็บ แทรก เพื่อเพิ่มรูปภาพ, SmartArt และการเชื่อมโยงหลายมิติ

 บันทึกย่อ    ใน Office Live โปรแกรม PowerPoint Web App จะมีคำสั่งสำหรับแทรกภาพตัดปะลงในภาพนิ่งของคุณ ภาพตัดปะมาจากคอลเลกชันของรูปที่พร้อมใช้งานใน Office.com

 • ใช้แท็บ มุมมอง เพื่อกลับไปยังโหมดมุมมอง หรือเรียกใช้การนำเสนอภาพนิ่ง
 • PowerPoint Web App จะบันทึกงานของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้ เลิกทำ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ออก

 บันทึกย่อ    ใน Office Live โปรแกรม PowerPoint Web App จะมีคำสั่งสำหรับการพิมพ์จากเบราว์เซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Office.com ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาวิธีใช้ใหม่ๆ เช่น ข้อมูลการเริ่มต้นใช้งานโดยละเอียด บทความวิธีใช้ วิดีโอ และการเชื่อมโยงไปที่ศูนย์ข้อมูลคำถามและคำตอบ เยี่ยมชมเพจ วิธีใช้และวิธีการของ Office Web App ได้ที่ Office.com

Advertisements

โปรเเกรมการนำเสนอ

โปรแกรมนำเสนอ

แนะนำโปรแกรมนำเสนอ

สไลด์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานนำเสนอ ในอดีตสไลด์อาจเป็นเพียงแผ่นใส

หรือแผ่นฟิมพ์เล็ก ๆ แต่สำหรับในปัจจุบันสไลด์มักจัดเก็บในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อดี

หลายประการ เช่น สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา เคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการเก็บรักษาเป็น

ต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมในการสร้างงานนำเสนอมากที่สุดคือ โปรแกรมไมโครซอฟต์

เพาเวอร์พอยต์

โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรมพรีเซนเตชั่นที่ได้รวมเอา

คุณลักษณะของโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดและโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็ก

เซล มาช่วยในการทำงานนำเสนอ ดังนั้นโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จึงมีลักษณะการใช้

งานพื้นฐานคล้าย ๆ กับโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบโปรแกรมวินโดว์

1. การเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

ก่อนที่จะสามารถทำงานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้ต้องมีการเปิด

โปรแกรมขึ้นมาใช้งานก่อนโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ

วินโดว์ ดังนั้นจึงสามารถเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้จากปุ่มสตาร์ท ให้นำเมาส์

คลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วเลือกรายการ Program ► Microsoft PowerPoint โปรแกรมไมโครซอฟต์

เพาเวอร์พอยต์จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานทันที

ภาพที่ 5.1 วิธีการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

จะเข้าสู่หน้าต่าง ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 การเริ่มใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จะมีวิธีการสร้างงานนำเสนอสร้างงาน

นำเสนอดังนี้

ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ (Autocontent Wizard) เป็นการ

สร้างงานนำเสนอที่มีการให้คำแนะนำในเรื่องของเนื้อหาและการ

ออกแบบ

แม่แบบ (Template) เป็นการเลือกแม่แบบสำหรับการออกแบบ

มีขั้นตอนช่วยเหลือเตรียมสไลด์ต้นแบบไว้ให้เลือกใช้งาน

งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) เป็นการสร้างงาน

นำเสนอที่ออกแบบเอง

เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว (Open and existing Presentation)

เป็นการเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อ สร้างงานเพิ่ม หรือ แก้ไขงาน

2. ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

เมื่อทำการเปิดเข้ามาใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ครั้งแรก

โปรแกรมจะทำการสร้างแผ่นงานนำเสนอ หน้าต่างของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มี

ลักษณะคล้ายกับหน้าต่างของโปรแกรมในวินโดว์ส่วนใหญ่

ภาพที่ 5.3 หน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

– แถบหัวเรื่อง (Title Bar) สำหรับแสดงชื่อโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

รวมทั้งชื่องานนำเสนอที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น

– แถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานในโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ทั้งหมด แบ่งเป็น 9 เมนูย่อย ดังนี้

แถบหัวเรื่อง แถบเมนู แถบเครื่องมือ

ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง แถบสถานะ

ปุ่มควบคุมขนาด

พื้นที่แสดงสไลด์

ตัวยืด แถบเลื่อน

– แฟ้ม (File) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอ การเปิด-ปิด งาน

นำเสนอ การบันทึกงานนำเสนอ การพิมพ์งานนำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ และการบรรจุและส่ง

ต่องานนำเสนอไปยังที่ต่าง ๆ เป็นต้น

– แก้ไข (Edit) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขงานนำเสนอ เช่น การยกเลิก การ

ทำซ้ำ การลบ การย้าย การคัดลอก การค้นหาและการแทนที่ เป็นต้น

– มุมมอง (View) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองงานนำเสนอ เช่น มุมมองภาพนิ่ง

มุมมองเค้าร่าง การย่อ ขยายหน้าจอ และคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องมือสำหรับใช้งาน เป็นต้น

– แทรก (Insert) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกหรือการใส่ เช่น ใส่สัญลักษณ์

ใส่เลขหน้า ใส่วันที่และเวลา ลงบนงานนำเสนอ

– รูปแบบ (Format) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบงานนำเสนอให้ออกมา

สวยงาม เช่น การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การจัดตำแหน่ง เป็นต้น

– เครื่องมือ (Tool) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสะกดคำและ

ไวยากรณ์ การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ

– แสดงภาพนิ่ง (Slide Show) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงภาพนิ่ง เช่น การ

ชมงานนำเสนอ การกำหนดและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

– หน้าต่าง (Window) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับวินโดว์ ซึ่งการเปิดวินโดว์นั้น

สามารถเปิดได้หลายวินโดว์

– วิธีใช้ (Help) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์-

พอยต์

– แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นการนำคำสั่งสำคัญ ๆ ในแถบเมนูมาแสดงเป็น

ปุ่มที่มีภาพกำกับ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

– ปุ่มควบคุม (Control Buttons) เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับปรับขนาดของโปรแกรม

ดังนี้

– ปุ่มย่อหน้าต่าง (Restore) ใช้ปรับขนาดหน้าต่างให้ลดลงเท่ากับขนาดที่

ปรับไว้ครั้งสุดท้าย

– ปุ่มขยายหน้าต่าง (Maximize) ใช้ปรับขนาดขยายใหญ่เต็มจอภาพ

– ปุ่มปิดหน้าต่าง (Close) ใช้สำหรับสำหรับปิดหน้าต่างหรือออกจาก

โปรแกรม

– พื้นที่แสดงสไลด์ (Slide Area) เป็นพื้นที่สำหรับการออกแบบตกแต่งสไลด์

เช่น การพิมพ์ข้อความ การใส่รูปภาพ

– ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (View) เป็นปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบน

หน้าจอให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในขณะนั้น

– แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงข้อมูลสถานะของการใช้งานสไลด์ใน

ขณะนั้น ๆ เช่น ลำดับสไลด์ปัจจุบันและจำนวนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ เป็นต้น

– ตัวยืด (Placeholder) เป็นกรอบเส้นปะแสดงขอบเขตของแต่ละส่วนในสไลด์

ภายในตัวยืดจะประกอบด้วยคำแนะนำสิ่งที่ต้องใส่ในแต่ละกรอบตัวยืด

– แถบเลื่อน (Scroll bar) เป็นแถบสำหรับเลื่อนดูแต่ละส่วนของสไลด์ ในกรณีที่

หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงสไลด์ทั้งหมดให้เห็นได้ในคราวเดียวกัน

2.1 เครื่องมือ เป็นปุ่มคำสั่งการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ปกติ

แล้วสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้จากแถบเมนูการทำงาน แต่เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

บ่อย ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จะนำมาแสดงไว้ที่แถบเครื่องมือทำให้การใช้

งานสะดวกและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือมาตรฐานมีหน้าที่ดังนี้

สร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่

เปิดไฟล์งานนำเสนอเก่า

บันทึกไฟล์งานนำเสนอ

พิมพ์ไฟล์นำเสนอทางเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์

ตรวจการสะกดคำ

สลับอักขระไทย / อังกฤษพจนานุกรมอังกฤษ / ไทย

ตัดข้อความ

คัดลอกข้อความ

วางข้อความ

จัดรูปแบบตัววาดรูป

เลิกทำ คำสั่งล่าสุด

ทำซ้ำ คำสั่งล่าสุด

การเชื่อมโยงหลายมิติ

แถบเครื่องมือเว็บ

แทรกไมโครซอฟต์เวิร์ด

แทรกแผ่นงานเอ็กเซล

แทรกแผนภูมิ

แทรกภาพตัดปะ

สร้างภาพนิ่ง

เค้าโครงภาพนิ่ง

ใช้การออกแบบ

มุมมองขาวดำ

ย่อ/ขยาย

ผู้ช่วย

แบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

ตัวอักษรตัวหนา

ตัวอักษรตัวเอียง

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

เงา

จัดเอกสารชิดขวา

จัดกึ่งกลางเอกสาร

จัดเอกสารชิดซ้าย

จัดเอกสารชิดขอบ

จัดเอกสารแบบไทย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เพิ่มระยะย่อหน้า

ลดการเว้นบรรทัดของย่อหน้า

เพิ่มขนาดแบบตัวอักษร

ลดขนาดแบบตัวอักษร

เลื่อนขั้น

ลดขั้น

ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

2.2 การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือเป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่งการ

ใช้งานต่าง ๆ โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มีแถบเครื่องมือหลายชุด ซึ่งแต่ละชุด

เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป ปกติแถบเครื่องมือที่ปรากฏในหน้าจอจะแสดงเฉพาะเครื่องมือที่

จำเป็นต้องใช้งานในขณะนั้นเท่านั้น

แถบเครื่องมือที่ใช้บ่อยและมีความจำเป็นคือ แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard

Toolbar) และแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ถ้าต้องการให้แสดงแถบเครื่องมืออื่น ๆ อีก ให้เลือกเมนู

View ► Toolbar (มุมมอง ► แถบเครื่องมือ) จะปรากฏรายชื่อแถบ

เครื่องมือทั้งหมด สังเกตว่าแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่ในขณะนี้จะมีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแถบ

เครื่องมือนั้น ๆ กรณีที่ต้องการแสดงแถบเครื่องมือใดให้คลิกที่แถบเครื่องมือนั้นเพื่อให้เกิด

เครื่องหมายถูกหน้าแถบเครื่องมือนั้น แถบเครื่องมือที่เลือกจะปรากฏในหน้าจอ แต่กรณีที่

ต้องการซ่อนแถบเครื่องมือใดให้คลิกซ้ำที่หน้าแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมายถูกซ้ำ แถบเครื่องมือ

นั้นจะถูกซ่อนไปจากหน้าจอ

นอกจากจะเลือกแสดงแถบเครื่องมือจากแถบเมนูแล้ว สามารถทำการแสดงหรือ

ซ่อนแถบเครื่องมือได้โดยการคลิกเมาส์ขวาบนเครื่องมือใดก็ได้จะปรากฏรายชื่อแถบเครื่องมือ

ทั้งหมดมาให้เ ลือกเช่นเดียวกัน

3. การบันทึกงานนำเสนอ

เมื่อสร้างงานนำเสนอเสร็จแล้วต้องทำการบันทึกงานนำเสนอไว้ เพื่อสามารถ

นำไปใช้งานในครั้งต่อไปได้ สามารถเรียกกลับมาแก้ไขหรือนำเสนอใหม่ได้ หากไม่ทำการบันทึก

งานนำเสนอ สไลด์ที่สร้างทั้งหมดจะสูญหายไป หรือถ้าเป็นการแก้ไขงานนำเสนอเก่า หลักจาก

ที่ทำการแก้ไขเสร็จแล้วต้องทำการบันทึกงานนำเสนอซ้ำ หากไม่ทำการบันทึกสิ่งที่ทำการแก้ไข

ทั้งหมดจะถูกยกเลิกเมื่อนำงานนำเสนอนั้นมาใช้งานในครั้งต่อไป

3.1 การบันทึกงานนำเสนอครั้งแรก หลังจากที่สร้างงานนำเสนอเสร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกงานนำเสนอ เริ่มต้นโดยการเลือกเมนูรายการ File ► Save (แฟ้ม ► บันทึก) จะ

ปรากฏหน้าจอให้ทำการเลือกตำแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์นำเสนอในส่วนของ บันทึกใน ให้เลือก

ไดเรกทรอรี่หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์นำเสนอนั้น ๆ ไว้ ในส่วนของ ชื่อแฟ้ม ให้

กำหนดชื่อของไฟล์นำเสนอที่ต้องการจัดเก็บ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

ภาพที่ 5.4 หน้าต่างการบันทึกไฟล์นำเสนอโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

3.2 การบันทึกงานนำเสนอซ้ำ ถ้ามีการแก้ไขงานนำเสนอ ต้องทำการบันทึกงาน

นำเสนอซ้ำทุกครั้ง การบันทึกงานนำเสนอซ้ำทำเหมือนกับการบันทึกงานนำเสนอครั้งแรก คือ

เลือกเมนูรายการ File ► Save (แฟ้ม ► บันทึก) ซึ่งในการบันทึกงานนำเสนอซ้ำนี้โปรแกรม

จะทำการบันทึกงานนำเสนอลงในไฟล์เดิมโดยอัตโนมัติโดยไม่ถามชื่อ

3.3 การบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ใหม่ หากต้องการบันทึกงานนำเสนอปัจจุบัน

ให้เป็นไฟล์งานนำเสนอชื่ออื่นโดยที่งานนำเสนอเดิมยังคงอยู่ ทำได้โดยการเลือกเมนูรายการ File

► Save As (แฟ้ม ► บันทึกแฟ้มเป็น…) จะสามารถตั้งชื่อไฟล์งานนำเสนอเหมือนกับการ

บันทึกงานนำเสนอครั้งแรกและบันทึกเป็นไฟล์งานนำเสนออื่นตามชื่อไฟล์ที่กำหนด โดยไม่

เกี่ยวข้องกับไฟล์งานนำเสนอปัจจุบัน แล้วการทำงานของโปรแกรมจะปิดไฟล์งานนำเสนอปัจจุบัน

และเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอใหม่ที่บันทึกทันทีโดยอัตโนมัติ

นอกจากวิธีการบันทึกงานนำเสนอโดยเลือกจากแถบเมนูแล้วยังมีวิธีการบันทึกไฟล์

งานนำเสนออีก 2 วิธี คือ

– กดแป้น <Ctrl+S>

– คลิกที่ปุ่มบันทึก เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะทำงานได้สะดวก

และรวดเร็ว

1. เลือกไดเรกทรอรี่ 3. บันทึก

2. กำหนดชื่อไฟล์นำเสนอ

4. การปิดงานนำเสนอ

หลังจากที่ทำการสร้างหรือแก้ไขงานนำเสนอเสร็จและทำการบันทึก

Microsoft PowerPoint คืออะไร

Microsoft PowerPoint คืออะไ

1        

Microsoft PowerPoint คืออะไร 

 

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่งในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น

หลักการทำงานของ PowerPoint

สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation ของเรา นำเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการกดเลือกให้แสดงทีละ slide

ก่อนเริ่มต้นสร้าง Presentation ควรกำหนดรูปแบบของ Presentation ของเราก่อนว่า ต้องการให้แสดงออกในรูปแบบใด เช่น ต้องการให้ส่วนด้านบน แสดงเป็นชื่อหัวข้อ ด้านล่างเป็นชื่อบริษัท และฉากหลังให้แสดงเป็นสีน้ำเงิน เป็นต้น แต่ถ้ายังคิดไม่ออก สามารถเลือกรูปแบบจาก ตัวอย่าง Themes (เวอร์ชั่นเก่าเรียกว่า Template) ที่โปรแกรมมีไว้ให้ได้ เช่นเดียวกัน

สรุปความสามารถพื้นฐานของ PowerPoint 2007

 • สำหรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
 • สามารถตกแต่งตัวอักษรให้สวยๆ ด้วย?WordArt ที่พิเศษกว่า PowerPoint 2003?
 • การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้าๆ แต่ละหน้าเรียกว่า Slide (คลิกแท็ปเมนู Home เลือก New Slide)
 • การสร้างจะมี Slide Layout ช่วยในการออกแบบและใส่ข้อมูล? (คลิกแท็ปเมนู Home เลือก Layout)
 • รูปแบบหรือ Themes จะมี Design สำหรับรูป ช่วยให้สร้าง Presentation ได้สะดวกมากขึ้น (คลิกแท็ปเมนู Design)
 • รองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ตารางจาก Microsoft Excel เป็นต้น
 • รองรับภาพเคลื่อนไหวเช่น? Flash, Gif Animation, Video เป็นต้น
 • สามารถสั่งรันแบบอัตโนมัติได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิมพ์แบบ Slide, Handout เป็นต้น
 • ไฟล์ที่จะสร้างจาก Powerpoint 2007 มีนามสกุล .PPTX ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่า จะมีนามสกุล .PPT
 • ถ้าไฟล์ที่สร้างเป็นไฟล์ .PPSX จะสามารถรับ Presentation แบบอัตโนมัติได้

 

                                                                                                                                                                                      PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 มีหน้าตาใหม่เอี่ยมที่ดูสะอาดและดีที่สุดสำหรับใช้บนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ ดังนั้นคุณสามารถปัด และแตะเบาๆ เพื่อไปยังงานนำเสนอของคุณได้ มุมมองผู้นำเสนอจะปรับการตั้งค่าการฉายของคุณ และคุณสามารถใช้ได้บนจอภาพเดียว ตอนนี้ธีมมาพร้อมกับความแตกต่าง ซึ่งทำให้คุณได้ลักษณะที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น และเมื่อคุณกำลังทำงานกับผู้อื่น คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเพื่อถามคำถามและขอรับความคิดเห็นได้

เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Office 2013 ให้ดูที่ มีอะไรใหม่ใน Office 2013

เคล็ดลับ

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเริ่มใช้งาน

แทนที่จะเปิดงานนำเสนอเปล่า PowerPoint 2013 มีวิธีให้คุณเริ่มงานนำเสนอชิ้นถัดไปของคุณโดยใช้เทมเพลต ธีม งานนำเสนอล่าสุด งานนำเสนอที่ผ่านมาช่วงหนึ่ง หรืองานนำเสนอเปล่

ZA103699160

เครื่องมือของผู้นำเสนอแบบใหม่ที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

มุมมองผู้นำเสนออันแสนง่ายดาย

มุมมองผู้นำเสนออนุญาตให้คุณดูบันทึกย่อของคุณบนจอภาพขณะที่ผู้ฟังดูสไลด์แต่สไลด์ ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ เป็นการยากที่จะหาว่าใครดูอะไรบนจอภาพไหน มุมมองผู้นำเสนอที่ปรับปรุงใหม่แก้ไขเรื่องปวดหัวนี้และทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

ZA103203299

 • ใช้มุมมองผู้นำเสนอบนจอภาพเดียว       มุมมองผู้นำเสนอไม่จำเป็นต้องมีหลายจอภาพอีกต่อไป ตอนนี้ คุณสามารถฝึกซ้อมในมุมมองผู้นำเสนอโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับสิ่งใด
 • ขยายสไลด์    คลิกแว่นขยายเพื่อขยายแผนภูมิ ไดอะแกรม หรือสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการเน้นสำหรับผู้ชมของคุณ
 • ข้ามไปยังสไลด์    ใช้ตัวนำทางสไลด์เพื่อเรียกดูสไลด์อื่นๆ ในงานนำเสนอ
 • ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ    PowerPoint สามารถตรวจหาการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือกจอภาพที่ถูกต้องสำหรับมุมมองผู้นำเสนอได้โดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติมที่ ใช้มุมมองผู้นำเสนอเพื่อแสดงสไลด์ของคุณ

ใช้ได้กับจอกว้าง

โทรทัศน์และเครื่องเล่นวิดีโอส่วนใหญ่ในโลกเปลี่ยนไปใช้รูปแบบจอกว้างและ HD เช่นเดียวกับ PowerPoint ซึ่งมีเค้าโครง 16:9 และธีมที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อใช้ข้อดีของจอกว้าง

ZA103203324

อ่านเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนขนาดสไลด์เป็นขนาดมาตรฐานหรือจอกว้าง

เริ่มการประชุมแบบออนไลน์จาก PowerPoint

ตอนนี้คุณมีหลายวิธีที่จะแชร์งานนำเสนอ PowerPoint บนเว็บ คุณสามารถส่งลิงก์ไปยังสไลด์ หรือเริ่มการประชุม Lync แบบเต็มที่จะแสดงชุดที่มีเสียงและ IM ได้ ผู้ชมของคุณสามารถเข้าร่วมจากทุกที่ ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้โดยใช้ Lync หรือบริการการนำเสนอ Office

ZA103203627

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือการออกแบบที่ดีขึ้น

ชุดรูปแบบต่างๆ ของธีม

ตอนนี้ ธีมมาพร้อมกับชุดรูปแบบต่างๆ เช่น ชุดแบบสีและชุดฟอนต์ที่แตกต่างกัน และ PowerPoint 2013 มีธีมสำหรับจอกว้างเช่นเดียวกับธีมสำหรับหน้าจอขนาดธรรมดาด้วย เลือกธีมและโทนสีจากหน้าจอเริ่มต้น หรือจากแท็บ ออกแบบ

ZA103203475

อ่านเพิ่มเติมที่ การนำสีและดีไซน์ไปใช้กับสไลด์ของฉัน (ธีม)

จัดแนวและช่องว่างระหว่างวัตถุเท่าๆ กัน

ไม่ต้องคอยจ้องมองวัตถุบนสไลด์ว่าแนวของวัตถุตรงกันหรือไม่อีกต่อไป สมาร์ทไกด์จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อวัตถุของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง และอื่นๆ เกือบเท่ากัน และยังบอกคุณเมื่อวัตถุมีช่องว่างเท่าๆ กัน

ZA103203497

อ่านเพิ่มเติมที่ การจัดแผนภูมิ รูปภาพ และวัตถุชิดกับตารางเพื่อจัดแนว

การปรับปรุงเส้นทางการเคลื่อนไหว

ตอนนี้ เมื่อคุณสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหว PowerPoint จะแสดงให้คุณเห็นว่าวัตถุจะหยุดที่ตำแหน่งใด วัตถุต้นฉบับของคุณจะยังอยู่ที่เดิม และรูปภาพ “ซ้อนจาง” จะเคลื่อนไปตามเส้นทางจนถึงปลายทาง

ZA103203518

อ่านเพิ่มเติมที่ สร้างเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

ผสานรูปร่างทั่วไป

เลือกรูปร่างทั่วไปอย่างน้อยสองรูปร่างบนสไลด์ของคุณและรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรูปร่างและไอคอนใหม่

ZA103203536

อ่านเพิ่มเติมที่ การรวมรูปร่างเพื่อสร้างรูปร่างที่กำหนดเอง

การสนับสนุนวิดีโอและเสียงที่ได้รับการปรับปรุง

ตอนนี้ PowerPoint สนับสนุนรูปแบบมัลติมีเดียมากขึ้น เช่น .mp4 และ .mov ที่มีวิดีโอ H.264 และเสียง Advanced Audio Coding (AAC) และเนื้อหาที่มีความละเอียดสูง PowerPoint 2013 มีตัวแปลงสัญญาณที่มีอยู่แล้วภายในจำนวนมากขึ้น ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเพื่อให้รูปแบบไฟล์บางอย่างทำงานได้

ใช้ฟีเจอร์ เล่นในพื้นหลัง เพื่อเล่นเพลงในระหว่างที่ผู้ชมรับชมการนำเสนอสไลด์ของคุณ

อ่านเพิ่มเติม

หลอดดูดสีใหม่สำหรับการจับคู่สี

คุณสามารถจับสีจริงๆ จากวัตถุบนหน้าจอของคุณ แล้วนำไปใช้กับรูปร่างใดๆ ได้ หลอดดูดสีจะทำการจับคู่ให้คุณ

ZA103203560

อ่านเพิ่มเติมที่ ใช้หลอดดูดสีเพื่อจับคู่สีบนสไลด์ของคุณ

PowerPoint บนอุปกรณ์แบบสัมผัส

ในตอนนี้ คุณสามารถโต้ตอบกับ PowerPoint บนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รวมถึงพีซี Windows 8 ด้วย ด้วยการสัมผัสอย่างง่ายๆ คุณสามารถปัด แตะ เลื่อน ขยาย หรือเลื่อนผ่านสไลด์ของคุณ และสัมผัสกับงานนำเสนอได้อย่างแท้จริง

ZA103699160

โปรดดู

สัมผัส
รายการแนะนำ

แชร์และบันทึก

แชร์ไฟล์ Office และบันทึกไปยัง Cloud

Cloud จะเหมือนกับพื้นที่จัดเก็บไฟล์บนท้องฟ้า คุณสามารถเข้าถึงเอกสารนั้นเมื่อไรก็ได้ที่คุณออนไลน์ ตอนนี้คุณสามารถบันทึกไฟล์ Office ไปยัง SkyDrive ของคุณเอง หรือบันทึกไปยังไซต์ขององค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย จากที่นั่นคุณสามารถเข้าถึงและแชร์งานนำเสนอ PowerPoint และไฟล์ Office อื่นๆ ได้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในไฟล์เดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้ด้วย

ZA103203440

อ่านเพิ่มเติมที่ บันทึกและแชร์งานนำเสนอ PowerPoint ไปที่ Microsoft SkyDrive

ข้อคิดเห็น

ตอนนี้ คุณสามารถให้ข้อคิดเห็นใน PowerPoint ที่มีบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น แบบใหม่ได้ และคุณสามารถแสดงหรือซ่อนข้อคิดเห็นและการตรวจทานแก้ไข

ZA103203645

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การเพิ่มข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

ทำงานร่วมกันบนงานนำเสนอเดียวกัน

คุณและผู้ร่วมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันบนงานนำเสนอเดียวกันได้ทั้งใน PowerPoint เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป หรือเวอร์ชันออนไลน์ และดูการเปลี่ยนแปลงที่แต่ละคนทำได้

ประวัติเพาเวอร์พอยต์

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการสร้างสไลด์สำหรับการนำเสนองาน(Presenttation ) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนจอภาพ ฉายโปรเจ็คเตอร์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทำให้งานเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการใส่รูปภาพต่าง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอคลิป ฯลฯ
ความหมาย         โปรแกรมไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ในการนำเสนองาน (Presentation) เช่น การทำภาพนิ่ง, การจัดทำสไลด์ 3.5 มิลลิเมตร หรือแผ่นใส, เอกสารประกอบคำบรรยาย ตลอดจนการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้   ซึ่งในโปรแกรม PowerPoint นั้นมีรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบสำเร็จให้เลือกใช้มากมายตามลักษณะการใช้งาน และรูปแบบที่สวยงาม   จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ชิ้นงานสำหรับการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
ประวัติย่อ   PowerPoint 2003
โปรแกรม  Power Point  เริ่มแรกนั้นได้รับการพัฒนาโดย บ๊อบ กัสกินส์  (Bob Guskins)  อดีตนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย เบิร์กเลย์ ( University of California, Berkley)  โดยกัสกินส์เขียนโปรแกรมสร้างแผ่นสไลด์ สามารถนำสไลด์มาเรียงลำดับเป็นผลงานการนำเสนอแบบง่ายๆ
พ.ศ.  2527  กัสกินส์ ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในซิลิคอน แวลลี่  ชื่อ  ฟอร์ธ็อท และว่าจ้างนายแดนิส ออสติน มาพัฒนาโปรแกรมให้ดีขึ้น  ใช้ชื่อว่า โปรแกรม พรีเซนเตอร์ (Presenter) และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า เพาเวอร์พอยต์ (Power Point)
พ.ศ.  2530  ได้มีการสร้างโปรแกรม PowerPoint  เวอร์ชั่น  1.0  ขึ้นให้กับเครื่องแอปเปิลแม็คอินทอช  เป็นหน้าจอแบบขาวดำเหมือนกล้องถ่ายขาวดำ สามารถฉายออกเครื่องฉายแผ่นสไลด์ และในปีนี้ บริษัทไมโครซอฟต์คอร์ปอเรชั่น ได้เข้าซื้อบริษัท ฟอร์ธ็อท และโปรแกรม PowerPoint ในราคา 14 ล้านดอลลาร์
พ.ศ. 2531 ไมโครซอฟต์ได้พัฒนาโปรแกรม  PowerPoint  ให้ใช้กับระบบปฏิบัติการ  Windows และ Dos เป็นเวอร์ชั่นแรก             ปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้พัฒนามาถึงรุ่น 2003 หรือรุ่น 11.0 ซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่า ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ เพาเวอร์พอยต์ 2003  (Microsoft Office PowerPoint 2003) รวมอยู่ในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ  2003