โปรเเกรมการนำเสนอ

โปรแกรมนำเสนอ

แนะนำโปรแกรมนำเสนอ

สไลด์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานนำเสนอ ในอดีตสไลด์อาจเป็นเพียงแผ่นใส

หรือแผ่นฟิมพ์เล็ก ๆ แต่สำหรับในปัจจุบันสไลด์มักจัดเก็บในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อดี

หลายประการ เช่น สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา เคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการเก็บรักษาเป็น

ต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมในการสร้างงานนำเสนอมากที่สุดคือ โปรแกรมไมโครซอฟต์

เพาเวอร์พอยต์

โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรมพรีเซนเตชั่นที่ได้รวมเอา

คุณลักษณะของโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดและโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็ก

เซล มาช่วยในการทำงานนำเสนอ ดังนั้นโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จึงมีลักษณะการใช้

งานพื้นฐานคล้าย ๆ กับโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบโปรแกรมวินโดว์

1. การเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

ก่อนที่จะสามารถทำงานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้ต้องมีการเปิด

โปรแกรมขึ้นมาใช้งานก่อนโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ

วินโดว์ ดังนั้นจึงสามารถเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้จากปุ่มสตาร์ท ให้นำเมาส์

คลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วเลือกรายการ Program ► Microsoft PowerPoint โปรแกรมไมโครซอฟต์

เพาเวอร์พอยต์จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานทันที

ภาพที่ 5.1 วิธีการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

จะเข้าสู่หน้าต่าง ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 การเริ่มใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จะมีวิธีการสร้างงานนำเสนอสร้างงาน

นำเสนอดังนี้

ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ (Autocontent Wizard) เป็นการ

สร้างงานนำเสนอที่มีการให้คำแนะนำในเรื่องของเนื้อหาและการ

ออกแบบ

แม่แบบ (Template) เป็นการเลือกแม่แบบสำหรับการออกแบบ

มีขั้นตอนช่วยเหลือเตรียมสไลด์ต้นแบบไว้ให้เลือกใช้งาน

งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) เป็นการสร้างงาน

นำเสนอที่ออกแบบเอง

เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว (Open and existing Presentation)

เป็นการเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อ สร้างงานเพิ่ม หรือ แก้ไขงาน

2. ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

เมื่อทำการเปิดเข้ามาใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ครั้งแรก

โปรแกรมจะทำการสร้างแผ่นงานนำเสนอ หน้าต่างของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มี

ลักษณะคล้ายกับหน้าต่างของโปรแกรมในวินโดว์ส่วนใหญ่

ภาพที่ 5.3 หน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

แถบหัวเรื่อง (Title Bar) สำหรับแสดงชื่อโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

รวมทั้งชื่องานนำเสนอที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น

แถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานในโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ทั้งหมด แบ่งเป็น 9 เมนูย่อย ดังนี้

แถบหัวเรื่อง แถบเมนู แถบเครื่องมือ

ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง แถบสถานะ

ปุ่มควบคุมขนาด

พื้นที่แสดงสไลด์

ตัวยืด แถบเลื่อน

แฟ้ม (File) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอ การเปิด-ปิด งาน

นำเสนอ การบันทึกงานนำเสนอ การพิมพ์งานนำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ และการบรรจุและส่ง

ต่องานนำเสนอไปยังที่ต่าง ๆ เป็นต้น

แก้ไข (Edit) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขงานนำเสนอ เช่น การยกเลิก การ

ทำซ้ำ การลบ การย้าย การคัดลอก การค้นหาและการแทนที่ เป็นต้น

มุมมอง (View) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองงานนำเสนอ เช่น มุมมองภาพนิ่ง

มุมมองเค้าร่าง การย่อ ขยายหน้าจอ และคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องมือสำหรับใช้งาน เป็นต้น

แทรก (Insert) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกหรือการใส่ เช่น ใส่สัญลักษณ์

ใส่เลขหน้า ใส่วันที่และเวลา ลงบนงานนำเสนอ

รูปแบบ (Format) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบงานนำเสนอให้ออกมา

สวยงาม เช่น การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การจัดตำแหน่ง เป็นต้น

เครื่องมือ (Tool) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสะกดคำและ

ไวยากรณ์ การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ

แสดงภาพนิ่ง (Slide Show) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงภาพนิ่ง เช่น การ

ชมงานนำเสนอ การกำหนดและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

หน้าต่าง (Window) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับวินโดว์ ซึ่งการเปิดวินโดว์นั้น

สามารถเปิดได้หลายวินโดว์

- วิธีใช้ (Help) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์-

พอยต์

แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นการนำคำสั่งสำคัญ ๆ ในแถบเมนูมาแสดงเป็น

ปุ่มที่มีภาพกำกับ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

ปุ่มควบคุม (Control Buttons) เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับปรับขนาดของโปรแกรม

ดังนี้

ปุ่มย่อหน้าต่าง (Restore) ใช้ปรับขนาดหน้าต่างให้ลดลงเท่ากับขนาดที่

ปรับไว้ครั้งสุดท้าย

- ปุ่มขยายหน้าต่าง (Maximize) ใช้ปรับขนาดขยายใหญ่เต็มจอภาพ

ปุ่มปิดหน้าต่าง (Close) ใช้สำหรับสำหรับปิดหน้าต่างหรือออกจาก

โปรแกรม

พื้นที่แสดงสไลด์ (Slide Area) เป็นพื้นที่สำหรับการออกแบบตกแต่งสไลด์

เช่น การพิมพ์ข้อความ การใส่รูปภาพ

ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (View) เป็นปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบน

หน้าจอให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในขณะนั้น

แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงข้อมูลสถานะของการใช้งานสไลด์ใน

ขณะนั้น ๆ เช่น ลำดับสไลด์ปัจจุบันและจำนวนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ เป็นต้น

ตัวยืด (Placeholder) เป็นกรอบเส้นปะแสดงขอบเขตของแต่ละส่วนในสไลด์

ภายในตัวยืดจะประกอบด้วยคำแนะนำสิ่งที่ต้องใส่ในแต่ละกรอบตัวยืด

แถบเลื่อน (Scroll bar) เป็นแถบสำหรับเลื่อนดูแต่ละส่วนของสไลด์ ในกรณีที่

หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงสไลด์ทั้งหมดให้เห็นได้ในคราวเดียวกัน

2.1 เครื่องมือ เป็นปุ่มคำสั่งการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ปกติ

แล้วสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้จากแถบเมนูการทำงาน แต่เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

บ่อย ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จะนำมาแสดงไว้ที่แถบเครื่องมือทำให้การใช้

งานสะดวกและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือมาตรฐานมีหน้าที่ดังนี้

สร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่

เปิดไฟล์งานนำเสนอเก่า

บันทึกไฟล์งานนำเสนอ

พิมพ์ไฟล์นำเสนอทางเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์

ตรวจการสะกดคำ

สลับอักขระไทย / อังกฤษพจนานุกรมอังกฤษ / ไทย

ตัดข้อความ

คัดลอกข้อความ

วางข้อความ

จัดรูปแบบตัววาดรูป

เลิกทำ คำสั่งล่าสุด

ทำซ้ำ คำสั่งล่าสุด

การเชื่อมโยงหลายมิติ

แถบเครื่องมือเว็บ

แทรกไมโครซอฟต์เวิร์ด

แทรกแผ่นงานเอ็กเซล

แทรกแผนภูมิ

แทรกภาพตัดปะ

สร้างภาพนิ่ง

เค้าโครงภาพนิ่ง

ใช้การออกแบบ

มุมมองขาวดำ

ย่อ/ขยาย

ผู้ช่วย

แบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

ตัวอักษรตัวหนา

ตัวอักษรตัวเอียง

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

เงา

จัดเอกสารชิดขวา

จัดกึ่งกลางเอกสาร

จัดเอกสารชิดซ้าย

จัดเอกสารชิดขอบ

จัดเอกสารแบบไทย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เพิ่มระยะย่อหน้า

ลดการเว้นบรรทัดของย่อหน้า

เพิ่มขนาดแบบตัวอักษร

ลดขนาดแบบตัวอักษร

เลื่อนขั้น

ลดขั้น

ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

2.2 การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือเป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่งการ

ใช้งานต่าง ๆ โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มีแถบเครื่องมือหลายชุด ซึ่งแต่ละชุด

เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป ปกติแถบเครื่องมือที่ปรากฏในหน้าจอจะแสดงเฉพาะเครื่องมือที่

จำเป็นต้องใช้งานในขณะนั้นเท่านั้น

แถบเครื่องมือที่ใช้บ่อยและมีความจำเป็นคือ แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard

Toolbar) และแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ถ้าต้องการให้แสดงแถบเครื่องมืออื่น ๆ อีก ให้เลือกเมนู

View ► Toolbar (มุมมอง ► แถบเครื่องมือ) จะปรากฏรายชื่อแถบ

เครื่องมือทั้งหมด สังเกตว่าแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่ในขณะนี้จะมีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแถบ

เครื่องมือนั้น ๆ กรณีที่ต้องการแสดงแถบเครื่องมือใดให้คลิกที่แถบเครื่องมือนั้นเพื่อให้เกิด

เครื่องหมายถูกหน้าแถบเครื่องมือนั้น แถบเครื่องมือที่เลือกจะปรากฏในหน้าจอ แต่กรณีที่

ต้องการซ่อนแถบเครื่องมือใดให้คลิกซ้ำที่หน้าแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมายถูกซ้ำ แถบเครื่องมือ

นั้นจะถูกซ่อนไปจากหน้าจอ

นอกจากจะเลือกแสดงแถบเครื่องมือจากแถบเมนูแล้ว สามารถทำการแสดงหรือ

ซ่อนแถบเครื่องมือได้โดยการคลิกเมาส์ขวาบนเครื่องมือใดก็ได้จะปรากฏรายชื่อแถบเครื่องมือ

ทั้งหมดมาให้เ ลือกเช่นเดียวกัน

3. การบันทึกงานนำเสนอ

เมื่อสร้างงานนำเสนอเสร็จแล้วต้องทำการบันทึกงานนำเสนอไว้ เพื่อสามารถ

นำไปใช้งานในครั้งต่อไปได้ สามารถเรียกกลับมาแก้ไขหรือนำเสนอใหม่ได้ หากไม่ทำการบันทึก

งานนำเสนอ สไลด์ที่สร้างทั้งหมดจะสูญหายไป หรือถ้าเป็นการแก้ไขงานนำเสนอเก่า หลักจาก

ที่ทำการแก้ไขเสร็จแล้วต้องทำการบันทึกงานนำเสนอซ้ำ หากไม่ทำการบันทึกสิ่งที่ทำการแก้ไข

ทั้งหมดจะถูกยกเลิกเมื่อนำงานนำเสนอนั้นมาใช้งานในครั้งต่อไป

3.1 การบันทึกงานนำเสนอครั้งแรก หลังจากที่สร้างงานนำเสนอเสร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกงานนำเสนอ เริ่มต้นโดยการเลือกเมนูรายการ File ► Save (แฟ้ม ► บันทึก) จะ

ปรากฏหน้าจอให้ทำการเลือกตำแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์นำเสนอในส่วนของ บันทึกใน ให้เลือก

ไดเรกทรอรี่หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์นำเสนอนั้น ๆ ไว้ ในส่วนของ ชื่อแฟ้ม ให้

กำหนดชื่อของไฟล์นำเสนอที่ต้องการจัดเก็บ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

ภาพที่ 5.4 หน้าต่างการบันทึกไฟล์นำเสนอโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

3.2 การบันทึกงานนำเสนอซ้ำ ถ้ามีการแก้ไขงานนำเสนอ ต้องทำการบันทึกงาน

นำเสนอซ้ำทุกครั้ง การบันทึกงานนำเสนอซ้ำทำเหมือนกับการบันทึกงานนำเสนอครั้งแรก คือ

เลือกเมนูรายการ File ► Save (แฟ้ม ► บันทึก) ซึ่งในการบันทึกงานนำเสนอซ้ำนี้โปรแกรม

จะทำการบันทึกงานนำเสนอลงในไฟล์เดิมโดยอัตโนมัติโดยไม่ถามชื่อ

3.3 การบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ใหม่ หากต้องการบันทึกงานนำเสนอปัจจุบัน

ให้เป็นไฟล์งานนำเสนอชื่ออื่นโดยที่งานนำเสนอเดิมยังคงอยู่ ทำได้โดยการเลือกเมนูรายการ File

► Save As (แฟ้ม ► บันทึกแฟ้มเป็น…) จะสามารถตั้งชื่อไฟล์งานนำเสนอเหมือนกับการ

บันทึกงานนำเสนอครั้งแรกและบันทึกเป็นไฟล์งานนำเสนออื่นตามชื่อไฟล์ที่กำหนด โดยไม่

เกี่ยวข้องกับไฟล์งานนำเสนอปัจจุบัน แล้วการทำงานของโปรแกรมจะปิดไฟล์งานนำเสนอปัจจุบัน

และเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอใหม่ที่บันทึกทันทีโดยอัตโนมัติ

นอกจากวิธีการบันทึกงานนำเสนอโดยเลือกจากแถบเมนูแล้วยังมีวิธีการบันทึกไฟล์

งานนำเสนออีก 2 วิธี คือ

- กดแป้น <Ctrl+S>

- คลิกที่ปุ่มบันทึก เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะทำงานได้สะดวก

และรวดเร็ว

1. เลือกไดเรกทรอรี่ 3. บันทึก

2. กำหนดชื่อไฟล์นำเสนอ

4. การปิดงานนำเสนอ

หลังจากที่ทำการสร้างหรือแก้ไขงานนำเสนอเสร็จและทำการบันทึก

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s