โปรเเกรมการนำเสนอ

โปรแกรมนำเสนอ

แนะนำโปรแกรมนำเสนอ

สไลด์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานนำเสนอ ในอดีตสไลด์อาจเป็นเพียงแผ่นใส

หรือแผ่นฟิมพ์เล็ก ๆ แต่สำหรับในปัจจุบันสไลด์มักจัดเก็บในรูปของไฟล์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีข้อดี

หลายประการ เช่น สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา เคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการเก็บรักษาเป็น

ต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมในการสร้างงานนำเสนอมากที่สุดคือ โปรแกรมไมโครซอฟต์

เพาเวอร์พอยต์

โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์เป็นโปรแกรมพรีเซนเตชั่นที่ได้รวมเอา

คุณลักษณะของโปรแกรมอื่น ๆ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดและโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็ก

เซล มาช่วยในการทำงานนำเสนอ ดังนั้นโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จึงมีลักษณะการใช้

งานพื้นฐานคล้าย ๆ กับโปรแกรมอื่น ๆ ในระบบโปรแกรมวินโดว์

1. การเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

ก่อนที่จะสามารถทำงานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้ต้องมีการเปิด

โปรแกรมขึ้นมาใช้งานก่อนโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ

วินโดว์ ดังนั้นจึงสามารถเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ได้จากปุ่มสตาร์ท ให้นำเมาส์

คลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วเลือกรายการ Program ► Microsoft PowerPoint โปรแกรมไมโครซอฟต์

เพาเวอร์พอยต์จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งานทันที

ภาพที่ 5.1 วิธีการเปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

จะเข้าสู่หน้าต่าง ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 การเริ่มใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จะมีวิธีการสร้างงานนำเสนอสร้างงาน

นำเสนอดังนี้

ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ (Autocontent Wizard) เป็นการ

สร้างงานนำเสนอที่มีการให้คำแนะนำในเรื่องของเนื้อหาและการ

ออกแบบ

แม่แบบ (Template) เป็นการเลือกแม่แบบสำหรับการออกแบบ

มีขั้นตอนช่วยเหลือเตรียมสไลด์ต้นแบบไว้ให้เลือกใช้งาน

งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) เป็นการสร้างงาน

นำเสนอที่ออกแบบเอง

เปิดงานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว (Open and existing Presentation)

เป็นการเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อ สร้างงานเพิ่ม หรือ แก้ไขงาน

2. ส่วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

เมื่อทำการเปิดเข้ามาใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ครั้งแรก

โปรแกรมจะทำการสร้างแผ่นงานนำเสนอ หน้าต่างของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มี

ลักษณะคล้ายกับหน้าต่างของโปรแกรมในวินโดว์ส่วนใหญ่

ภาพที่ 5.3 หน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

– แถบหัวเรื่อง (Title Bar) สำหรับแสดงชื่อโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

รวมทั้งชื่องานนำเสนอที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น

– แถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานในโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ทั้งหมด แบ่งเป็น 9 เมนูย่อย ดังนี้

แถบหัวเรื่อง แถบเมนู แถบเครื่องมือ

ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง แถบสถานะ

ปุ่มควบคุมขนาด

พื้นที่แสดงสไลด์

ตัวยืด แถบเลื่อน

– แฟ้ม (File) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการสร้างงานนำเสนอ การเปิด-ปิด งาน

นำเสนอ การบันทึกงานนำเสนอ การพิมพ์งานนำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ และการบรรจุและส่ง

ต่องานนำเสนอไปยังที่ต่าง ๆ เป็นต้น

– แก้ไข (Edit) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขงานนำเสนอ เช่น การยกเลิก การ

ทำซ้ำ การลบ การย้าย การคัดลอก การค้นหาและการแทนที่ เป็นต้น

– มุมมอง (View) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองงานนำเสนอ เช่น มุมมองภาพนิ่ง

มุมมองเค้าร่าง การย่อ ขยายหน้าจอ และคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องมือสำหรับใช้งาน เป็นต้น

– แทรก (Insert) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแทรกหรือการใส่ เช่น ใส่สัญลักษณ์

ใส่เลขหน้า ใส่วันที่และเวลา ลงบนงานนำเสนอ

– รูปแบบ (Format) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการจัดรูปแบบงานนำเสนอให้ออกมา

สวยงาม เช่น การกำหนดรูปแบบตัวอักษร การจัดตำแหน่ง เป็นต้น

– เครื่องมือ (Tool) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสะกดคำและ

ไวยากรณ์ การแก้ไขคำผิดอัตโนมัติ

– แสดงภาพนิ่ง (Slide Show) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการแสดงภาพนิ่ง เช่น การ

ชมงานนำเสนอ การกำหนดและตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

– หน้าต่าง (Window) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับวินโดว์ ซึ่งการเปิดวินโดว์นั้น

สามารถเปิดได้หลายวินโดว์

– วิธีใช้ (Help) เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์-

พอยต์

– แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นการนำคำสั่งสำคัญ ๆ ในแถบเมนูมาแสดงเป็น

ปุ่มที่มีภาพกำกับ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

– ปุ่มควบคุม (Control Buttons) เป็นปุ่มคำสั่งสำหรับปรับขนาดของโปรแกรม

ดังนี้

– ปุ่มย่อหน้าต่าง (Restore) ใช้ปรับขนาดหน้าต่างให้ลดลงเท่ากับขนาดที่

ปรับไว้ครั้งสุดท้าย

– ปุ่มขยายหน้าต่าง (Maximize) ใช้ปรับขนาดขยายใหญ่เต็มจอภาพ

– ปุ่มปิดหน้าต่าง (Close) ใช้สำหรับสำหรับปิดหน้าต่างหรือออกจาก

โปรแกรม

– พื้นที่แสดงสไลด์ (Slide Area) เป็นพื้นที่สำหรับการออกแบบตกแต่งสไลด์

เช่น การพิมพ์ข้อความ การใส่รูปภาพ

– ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (View) เป็นปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบน

หน้าจอให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในขณะนั้น

– แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงข้อมูลสถานะของการใช้งานสไลด์ใน

ขณะนั้น ๆ เช่น ลำดับสไลด์ปัจจุบันและจำนวนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ เป็นต้น

– ตัวยืด (Placeholder) เป็นกรอบเส้นปะแสดงขอบเขตของแต่ละส่วนในสไลด์

ภายในตัวยืดจะประกอบด้วยคำแนะนำสิ่งที่ต้องใส่ในแต่ละกรอบตัวยืด

– แถบเลื่อน (Scroll bar) เป็นแถบสำหรับเลื่อนดูแต่ละส่วนของสไลด์ ในกรณีที่

หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงสไลด์ทั้งหมดให้เห็นได้ในคราวเดียวกัน

2.1 เครื่องมือ เป็นปุ่มคำสั่งการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ ปกติ

แล้วสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้จากแถบเมนูการทำงาน แต่เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน

บ่อย ๆ ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์จะนำมาแสดงไว้ที่แถบเครื่องมือทำให้การใช้

งานสะดวกและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือมาตรฐานมีหน้าที่ดังนี้

สร้างไฟล์งานนำเสนอใหม่

เปิดไฟล์งานนำเสนอเก่า

บันทึกไฟล์งานนำเสนอ

พิมพ์ไฟล์นำเสนอทางเครื่องพิมพ์

ตัวอย่างก่อนพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์

ตรวจการสะกดคำ

สลับอักขระไทย / อังกฤษพจนานุกรมอังกฤษ / ไทย

ตัดข้อความ

คัดลอกข้อความ

วางข้อความ

จัดรูปแบบตัววาดรูป

เลิกทำ คำสั่งล่าสุด

ทำซ้ำ คำสั่งล่าสุด

การเชื่อมโยงหลายมิติ

แถบเครื่องมือเว็บ

แทรกไมโครซอฟต์เวิร์ด

แทรกแผ่นงานเอ็กเซล

แทรกแผนภูมิ

แทรกภาพตัดปะ

สร้างภาพนิ่ง

เค้าโครงภาพนิ่ง

ใช้การออกแบบ

มุมมองขาวดำ

ย่อ/ขยาย

ผู้ช่วย

แบบตัวอักษร

ขนาดตัวอักษร

ตัวอักษรตัวหนา

ตัวอักษรตัวเอียง

ขีดเส้นใต้ตัวอักษร

เงา

จัดเอกสารชิดขวา

จัดกึ่งกลางเอกสาร

จัดเอกสารชิดซ้าย

จัดเอกสารชิดขอบ

จัดเอกสารแบบไทย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เพิ่มระยะย่อหน้า

ลดการเว้นบรรทัดของย่อหน้า

เพิ่มขนาดแบบตัวอักษร

ลดขนาดแบบตัวอักษร

เลื่อนขั้น

ลดขั้น

ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

2.2 การแสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือเป็นแถบที่ใช้เก็บปุ่มคำสั่งการ

ใช้งานต่าง ๆ โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มีแถบเครื่องมือหลายชุด ซึ่งแต่ละชุด

เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกันไป ปกติแถบเครื่องมือที่ปรากฏในหน้าจอจะแสดงเฉพาะเครื่องมือที่

จำเป็นต้องใช้งานในขณะนั้นเท่านั้น

แถบเครื่องมือที่ใช้บ่อยและมีความจำเป็นคือ แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard

Toolbar) และแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ถ้าต้องการให้แสดงแถบเครื่องมืออื่น ๆ อีก ให้เลือกเมนู

View ► Toolbar (มุมมอง ► แถบเครื่องมือ) จะปรากฏรายชื่อแถบ

เครื่องมือทั้งหมด สังเกตว่าแถบเครื่องมือที่แสดงอยู่ในขณะนี้จะมีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแถบ

เครื่องมือนั้น ๆ กรณีที่ต้องการแสดงแถบเครื่องมือใดให้คลิกที่แถบเครื่องมือนั้นเพื่อให้เกิด

เครื่องหมายถูกหน้าแถบเครื่องมือนั้น แถบเครื่องมือที่เลือกจะปรากฏในหน้าจอ แต่กรณีที่

ต้องการซ่อนแถบเครื่องมือใดให้คลิกซ้ำที่หน้าแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมายถูกซ้ำ แถบเครื่องมือ

นั้นจะถูกซ่อนไปจากหน้าจอ

นอกจากจะเลือกแสดงแถบเครื่องมือจากแถบเมนูแล้ว สามารถทำการแสดงหรือ

ซ่อนแถบเครื่องมือได้โดยการคลิกเมาส์ขวาบนเครื่องมือใดก็ได้จะปรากฏรายชื่อแถบเครื่องมือ

ทั้งหมดมาให้เ ลือกเช่นเดียวกัน

3. การบันทึกงานนำเสนอ

เมื่อสร้างงานนำเสนอเสร็จแล้วต้องทำการบันทึกงานนำเสนอไว้ เพื่อสามารถ

นำไปใช้งานในครั้งต่อไปได้ สามารถเรียกกลับมาแก้ไขหรือนำเสนอใหม่ได้ หากไม่ทำการบันทึก

งานนำเสนอ สไลด์ที่สร้างทั้งหมดจะสูญหายไป หรือถ้าเป็นการแก้ไขงานนำเสนอเก่า หลักจาก

ที่ทำการแก้ไขเสร็จแล้วต้องทำการบันทึกงานนำเสนอซ้ำ หากไม่ทำการบันทึกสิ่งที่ทำการแก้ไข

ทั้งหมดจะถูกยกเลิกเมื่อนำงานนำเสนอนั้นมาใช้งานในครั้งต่อไป

3.1 การบันทึกงานนำเสนอครั้งแรก หลังจากที่สร้างงานนำเสนอเสร็จแล้ว ให้ทำการบันทึกงานนำเสนอ เริ่มต้นโดยการเลือกเมนูรายการ File ► Save (แฟ้ม ► บันทึก) จะ

ปรากฏหน้าจอให้ทำการเลือกตำแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์นำเสนอในส่วนของ บันทึกใน ให้เลือก

ไดเรกทรอรี่หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์นำเสนอนั้น ๆ ไว้ ในส่วนของ ชื่อแฟ้ม ให้

กำหนดชื่อของไฟล์นำเสนอที่ต้องการจัดเก็บ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

ภาพที่ 5.4 หน้าต่างการบันทึกไฟล์นำเสนอโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์

3.2 การบันทึกงานนำเสนอซ้ำ ถ้ามีการแก้ไขงานนำเสนอ ต้องทำการบันทึกงาน

นำเสนอซ้ำทุกครั้ง การบันทึกงานนำเสนอซ้ำทำเหมือนกับการบันทึกงานนำเสนอครั้งแรก คือ

เลือกเมนูรายการ File ► Save (แฟ้ม ► บันทึก) ซึ่งในการบันทึกงานนำเสนอซ้ำนี้โปรแกรม

จะทำการบันทึกงานนำเสนอลงในไฟล์เดิมโดยอัตโนมัติโดยไม่ถามชื่อ

3.3 การบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ใหม่ หากต้องการบันทึกงานนำเสนอปัจจุบัน

ให้เป็นไฟล์งานนำเสนอชื่ออื่นโดยที่งานนำเสนอเดิมยังคงอยู่ ทำได้โดยการเลือกเมนูรายการ File

► Save As (แฟ้ม ► บันทึกแฟ้มเป็น…) จะสามารถตั้งชื่อไฟล์งานนำเสนอเหมือนกับการ

บันทึกงานนำเสนอครั้งแรกและบันทึกเป็นไฟล์งานนำเสนออื่นตามชื่อไฟล์ที่กำหนด โดยไม่

เกี่ยวข้องกับไฟล์งานนำเสนอปัจจุบัน แล้วการทำงานของโปรแกรมจะปิดไฟล์งานนำเสนอปัจจุบัน

และเปลี่ยนเป็นงานนำเสนอใหม่ที่บันทึกทันทีโดยอัตโนมัติ

นอกจากวิธีการบันทึกงานนำเสนอโดยเลือกจากแถบเมนูแล้วยังมีวิธีการบันทึกไฟล์

งานนำเสนออีก 2 วิธี คือ

– กดแป้น <Ctrl+S>

– คลิกที่ปุ่มบันทึก เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด เพราะทำงานได้สะดวก

และรวดเร็ว

1. เลือกไดเรกทรอรี่ 3. บันทึก

2. กำหนดชื่อไฟล์นำเสนอ

4. การปิดงานนำเสนอ

หลังจากที่ทำการสร้างหรือแก้ไขงานนำเสนอเสร็จและทำการบันทึก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s